Walk with me Silent II

shot by Nikolas Simonovikis (simonovikis.com)