Definitely Maybe II

shot by Simonovikis.com (Nikolas Simonovikis)