Elephant X

Shot by Nikolas Simonovikis - simonovikis.com