Breach

Ioanna Papagianni shot by Nikolas Simonovikis (simonovikis.com)