Lace

Yana Savchenko shot by Nikolas Simonovikis (simonovikis.com)